Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Statut szkoły

Rozdział 1

Informacje o szkole

 

§1. 1.Szkoła Podstawowa w Porażynie, zwana dalej „szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.

 1. Siedzibą szkoły jest budynek w Porażynie; adres: Porażyn nr 7, 64-330 Opalenica.

 2. Zajęcia szkolne realizowane są także w budynku szkolnym w Jastrzębnikach, adres: Jastrzębniki 100, 64-330 Opalenica.

 

§2.1.Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Opalenica.

 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Wielkopolski Kurator Oświaty.

 2. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Opalenica, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy gminy Opalenica.

 3. Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy.

 4. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła Podstawowa w Porażynie.

 5. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa w Porażynie, Porażyn 7, 64-330 Opalenica, Tel. 61 4477228, Regon:631577780, NIP:7881820421.

 6. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej 

i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§3.1.Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach edukacyjnych:

 1. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III;

 2. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

 1. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

 2. Szkoła organizuje oddziały wychowania przedszkolnego, do których zastosowanie ma rozdział 9 statutu.

 3. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

 4. Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie ustalonym uchwałą Rady Miejskiej – dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Jastrzębniki, Łęczyce i Porażyn, szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej.

 5. W szkole działa biblioteka i organizowana jest opieka świetlicowa. 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

Zgodnie z art. 98 ust.1 pkt 4 Prawa oświatowego, statut zawiera:

Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie: 

 1. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 2. organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

 3. umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 4. z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 98 ust. 4 Prawa oświatowego, w przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26.

 

 

§4. 1. Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. W wyniku tych działań:

 1. uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiadomości pozwalających im zrozumieć otaczający świat;

 2. uczniowie zdobywają umiejętności pozwalające im wykorzystywać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 3. szkoła kształtuje postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej1 szkoły podstawowej, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.

 2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym:

 1. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy
  i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

 2. program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Szkoła, dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania, stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

 2. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. 

§5.1. Zadaniem szkoły jest w szczególności:

 1. pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów; 

 2. pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy styl życia i skutecznie zapobiegającego współczesnym zagrożeniom;

 3. organizowanie na życzenie rodziców nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie,

 4. organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy,

 5. udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 6. organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie;

 7. umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

 8. organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;

 9. udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 10. organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole;

 11. zapewnienie możliwości korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

 2. biblioteki;

 3. urządzeń sportowych i placu zabaw;

 4. pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;

 1. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych;

 2. organizowanie dożywiania uczniów z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia;

 3. zapewnienie uczniom warunków do kulturalnego spożywania posiłków.

 1. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania.

 2. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest doskonaleniu zawodowym pracowników szkoły.

§6. 1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do:

 1. rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;

 2. uważnej ochronie uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie w którym rozwija się ich samodzielność.

 1. Celami działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest:

 1. wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym;

 2. rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.

 1. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:

 1. pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w podstawach programowych szkoły podstawowej przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły;

 2. towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o obecnych zagrożeniach jakie mogą zaburzyć proces wychowawczy uczniów;

 3. przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia;

 4. skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 1. Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców opracowuje, na każdy rok szkolny, diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej.

 2. Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki, z uwzględnieniem diagnozy o której mowa w ust. 4, opracowuje na każdy rok szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 3. Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz jego aktualizacji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

 4. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

§7. 1.W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym, szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych 
  i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 
  w szkole.

 2. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów oraz inicjują działania diagnozujące 
  i wspierające. 

 3. Dyrektor szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

 5. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach określają odrębne przepisy. 

 6. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 7. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny, plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

 

§8.1.Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.

 1. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:

 1. realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów;

 3. zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne;

 4. dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości ucznia.

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego kształceniem specjalnym dotyczy:

 1. form prezentowania wiedzy i umiejętności; 

 2. zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności:

 3. zadawania prac domowych.

 1. Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.

 2. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

§9. 1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 1. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą. 

§10.1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.

 1. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.

 2. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

 3. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii oraz etyki.

 4. Zasady organizacji religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy.

 

§11.1. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

 1. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.

 2. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację z tych zajęć.

 3. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 4. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

 

§ 12. . 1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez:

 1. stymulowanie aktywności i kreatywności;

 2. budowanie wiary we własne możliwości;

 3. promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

 

 1. Uczniowie mają możliwość:

   1. rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

   2. uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

   3. udziału w projektach edukacyjnych;

   4. indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych; 

   5. realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych przeprowadza się w formie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców.

 2. Ankietę przeprowadzają wychowawcy w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły podstawowej, a jej wyniki podaje się do wiadomości rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

 

§13.1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w szczególności;

 1. dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy;

 2. utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości;

 3. dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;

 4. 10 minutowe przerwy pomiędzy lekcjami;

 5. 15 minutową przerwę śniadaniową i możliwość zjedzenia śniadania przy stole;

 6. 20 minutową przerwę obiadową i możliwość zjedzenia obiadu w stołówce szkolnej; 

 7. nieograniczony dostęp do wody pitnej;

 8. nieograniczony dostęp do środków czystości.

 

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.

 2. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym jaka jest organizacja zajęć szkolnych.

 3. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy oraz indywidualnym zakresem zadań odpowiedzialności i uprawnień. 

 4. Dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców, w drodze zarządzenia, określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem:

 1. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć;

 2. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi;

 3. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych.

 1. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy. 

 2. Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w formie opieki świetlicowej, na warunkach określonych w rozdziale paragraf 28pkt1. oraz w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

 3. Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców w drodze zarządzenia, określa zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w tym przerw świątecznych.

 4. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.

 5. Zasady organizacji monitoringu wizyjnego, w tym zasady udostępniania jego nagrań, określają odrębne przepisy.

 6. Zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, monitoruje stan bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, w tym przestrzegania zasad ochrony i promocji zdrowia w środowisku szkolnym, a także integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych i środowiska lokalnego w tym zakresie.

 

§ 14.1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 1. Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy;

 2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod jej nieobecność pracownicy szkoły.

 3. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 4. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców.

 5. Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

 

Rozdział 3

Organy szkoły

 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 5  statut określa organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły -  oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 

§15. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców;

 4. Samorząd Uczniowski.

 

§16.1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

 1. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu

administracyjnego, którym zarządza;

 1. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

 2. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

 3. dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Opalenica;

 4. przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

 5. organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.

 1. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2. 

 2. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.

 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 

 

§17.1. Podczas nieobecności w pracy Dyrektora, zasady zastępstwa za niego określa ustawa. 

§18.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.

 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Porażynie, który określa:

 1. organizację zebrań;

 2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

 3. sposób dokumentowania działań rady;

 4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 1. Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie. 

 

§19.1.Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

 1. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.

 2. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Porażynie”.

 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.

 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.

 5. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację.

 6. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania.

 7. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole.

 

§ 20.1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów.

 1. Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:

 1. trzy-osobowe samorządy klasowe wyłanianie na zebraniach klasowych w pierwszym tygodniu września;

 2. trzy-osobowy zarząd samorządu uczniowskiego.

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulaminu Samorządu Uczniów Szkoły Podstawowej w Porażynie” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

 2. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

 3. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.

 4. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „Opiekuna Samorządu”. 

 5. Dyrektor drogą zarządzenia określa termin i tryb opiniowania wyboru Opiekuna Samorządu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

 

§ 21.1.Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

 1. Działalność organów szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 2. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 3. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły o ile treść ich jest jawna. 

 4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych szkoły.

§22.1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

 1. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania negocjacyjnego. 

 2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.

 3. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę.

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły

§23.1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

 1. Dyrektor w terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 730

 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie.

 6. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się w formie 1-3 dniowych wycieczeklub formie wyjazdowej, np. zielonej szkoły, białej szkoły itp. Do organizacji wycieczek szkolnych zastosowanie mają odrębne przepisy.

 7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

§ 24.1.Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły 2 z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie. 

 1. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności:

 1. przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;

 2. przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych i terapeutycznych i specjalistycznych realizowanych indywidualnie;

 3. przydział wychowawców do oddziałów;

 4. przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych.

 5. organizację pracy asystentów i pomocy nauczycieli;

 6. czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej;

 7. organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy;

 8. organizację wydawania obiadów;

 9. organizację pracy pracowników obsługi i administracji. 

 1. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów. 

 2. W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej izbie szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także w odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw. 

 3. W klasach I – III uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 4. W klasach IV-VIII zajęcia realizowane są w salach lekcyjnych.

 5. W klasach IV-VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

§25.1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

 1. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia. 

 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez:

 1. prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII;

 2. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

 3. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;

 4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełno-sprawnością w życiu zawodowym;

 5. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

 6. upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym 
  i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

 1. Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, na dany rok szkolny, opracowuje nauczyciel realizujący zajęcia obowiązkowe z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

§26.1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.

 1. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.

 2. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz przedszkoli lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.

 3. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą Rady Rodziców.

 4. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje wychowawca oddziału w uzgodnieniu z rodzicami.

 5. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła dodatkowo organizuje zajęcia pozalekcyjne umożliwiające aktywność społeczną w formie wolontariatu.

 6. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.

 7. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.

 

§27. 1. Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.

 1. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.

 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

 3. Z Biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju i zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz ich rodzice.

 4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

 5. Do zbiorów bibliotecznych należą:

 1. programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

 2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

 3. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;

 4. wydawnictwa informacyjne i albumowe;

 5. czasopisma dla dzieci i młodzieży;

 6. czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli; 

 7. czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;

 8. wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;

 9. zbiory multimedialne;

 10. materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały odpowiednie dla narodowości uczniów.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z:

 1. uczniami w zakresie:

 1. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów;

 2. pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia;

 3. rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;

 4. organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych.

 1. nauczycielami w zakresie:

 1. udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

 2. udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych;

 3. przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki.

 1. rodzicami w zakresie:

 1. wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

 2. przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;

 3. popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.

 1. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.

 2. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 3. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach.

 

§28. 1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.

 1. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego. 

 2. Do zadań świetlicy należy:

  1. organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych;

  2. organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;

  3. organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów;

  4. tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów.

 1. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 730 oraz od 1205 do 1500.

 2. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów , którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na:

 1. czas pracy rodziców ;

 2. organizację dojazdu do szkoły;

 3. inne okoliczności wymagające opieki.

 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się na pisemny wniosek rodziców.

 2. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy, który w szczególności zawiera;

 1. określenie czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem;

 2. wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

 3. podanie danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem.

 1. Na polecenie Dyrektora świetlica organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miejscach wyznaczonych przez dyrektora, w tym w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, boiskach szkolnych i szkolnym placu zabaw. 

 3. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odrabiane zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy lub nauczyciela bibliotekarza.

 4. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odpoczynek i relaks, w tym na świeżym powietrzu.

 5. Świetlica w uzgodnieniu z rodzicami organizuje dożywianie uczniów z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia.

 6. W czasie pozostawania pod opieką świetlicy, uczeń w uzgodnieniu z rodzicami ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły.

 7. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione lub udają się do domu autobusem szkolnym w ramach organizowanych dowozów uczniów do szkoły.

 8. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określa w drodze zarządzenia szczegółowe zasady organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw i obowiązków uczniów będących pod opieką świetlicy oraz praw i obowiązków rodziców, których dzieci korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek.

 9. Szczegółową organizację pracy świetlicy w danym roku szkolnym oraz plany zajęć świetlicowych na dany rok szkolny opracowuje wychowawca świetlicy szkolnej w terminie do 14 września, a zatwierdza dyrektor.

 

§29.1. W szkole funkcjonuje dożywianie uczniów zwane dalej „dożywianiem”.

 1. Szkoła organizuje dożywianie w formie obiadów (catering) z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.

 2. Z obiadów w formie cateringu mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

 3. Korzystanie z obiadów jest odpłatne.

 4. Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy.

 5. Obiad wydawany jest o godzinie 12:05 - duża przerwa

 

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

 

§ 31.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 1. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

 1. nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne;

 2. nauczyciel wychowania przedszkolnego

 3. pedagog szkolny;

 4. psycholog szkolny/logopeda;

 5. bibliotekarz;

 6. wychowawca świetlicy;

 7. nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

 8. nauczyciel specjalista.

 1. W szkole tworzy się funkcję nauczyciela wychowawcy oddziału szkolnego. 

 2. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

 1. pracownicy administracji;

 2. pracownicy obsługi;

 3. pomoc nauczyciela.

 1. W szkole utworzono stanowisko wicedyrektora (funkcja społeczna). 

 

§ 32.1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie z jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i uprawnień.

 

 1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i osiąganiu dojrzałości.

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności: 

 1. realizowanie programów pracy szkoły w powierzonych mu zajęciach edukacyjnych;

 2. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora;

 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w komunikacji;

 4. bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;

 5. kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności;

 6. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

 7. komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów;

 8. organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 9. opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

 

 

§33.1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 1. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym.

 2. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:

 1. opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z wychowankami;

 2. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych;

 3. współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków;

 4. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę;

 5. włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia;

 6. kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego;

 7. przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami;

 8. prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.

 

§ 34.1. Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni wspierającej działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. w zakresie pracy pedagogicznej:

 1. organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,

 2. wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji, 

 3. wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,

 4. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,

 5. przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

 6. organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

 1. w zakresie prac organizacyjno–technicznych:

 1. gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli
  i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

 2. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 4. wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

 5. selekcjonowanie zbiorów

 6. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

 

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:

 1. systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników;

 2. stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach;

 3. stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych;

§ 35.1. Nauczyciel pedagog, logopeda jest koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w szkole.

 1. Do zadań pedagoga, logopedy szkolnego należy:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych

  2. Określenie formy i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb

  3. Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki

  4. Podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

§ 36.1Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:

2. Sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. 

3. Prowadzenie dziennika zajęć. 

4. Realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy .

5. Kontrolowanie wyjścia ucznia do domu z osobą wskazaną w oświadczeniu rodziców .

6. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

 

 

§ 37. 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość 

 1. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy: 

  1. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac; 

  2. ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły; 

  3. monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole; 

  4. bieżące informowanie Dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów. 

 1. Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor.

 

§ 38. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy.

 

 

Rozdział 6

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

 

§39.1.Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

 1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

  3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

  5. monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia; 

  6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

  7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.

 

 

§40.1.Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów, rodziców i dyrektora.

 1. Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu nauczania.

 2. Nauczyciel formułując wymagania określa poziom koniecznych wiadomości
  i umiejętności na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania.

 3. Uczniowie corocznie, w terminie do 15 września, informowani są o wymaganiach edukacyjnych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia na piśmie, a rodzice otrzymują informację od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.

 4. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

 4. objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania;

 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia o którym mowa w ust. 5 dotyczy:

 1. warunków prezentowania wiedzy i umiejętności; 

 2. poziom koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania; 

 3. zadawania prac domowych.

 

§41.1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania uczniów do wzmożonej pracy nad sobą. 

 1. Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne a eliminować te, które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe.

 2. Kryteriami oceniania zachowania są:

 1. sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym:

 1. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;

 2. przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie i formie;

 3. przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły;

 4. przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

 5. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

 1. sumienność wywiązywanie się z zadań zespołowych realizowanych w szkole;

 2. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 3. troska o mienie szkolne i własne.

 

 1. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałości o honor i tradycje szkoły.

 2. Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności .

 1. Kryteria oceniania zachowania ustala Rada Pedagogiczna.

 

§ 42. Ocenianie zachowania uczniów klas I-VIII

1. Ocena zachowania w klasach I-III jest ocena opisową.

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia , u którego stwierdzono z zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy.

1). Wychowawca przeprowadza rozmowę z ocenianym uczniem, który w oparciu  o kryteria szczegółowe dokonuje samooceny;

2). Zespół klasowy, w którym oceniany uczeń funkcjonuje w oparciu o te same kryteria szczegółowe zgłasza swoją propozycję oceny dla kolegi z klasy;

3). Nauczyciele uczący w danej klasie dokonują oceny zachowania ucznia w formie pisemnej według skali ocen z zachowania

4). Wychowawca dokonuje podsumowania zdobytych punktów przez ucznia

5). ocenę ustala wychowawca klasy uwzględniając samoocenę ucznia, zespołu klasowego, ocenę nauczycieli uczących w danej klasie .

6. Ustalona w ten sposób ocena musi być podana do wiadomości uczniowi i jego rodzicom na 7 dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej.

7. Od ustalonej oceny z zachowania przysługuje zainteresowanym (uczniowi, jego rodzicom) prawo do odwołania się od oceny.

8. Za szczególne osiągnięcia Rada Pedagogiczna może podwyższyć ocenę z zachowania.

9. Za rażące przewinienia Rada Pedagogiczna może obniżyć ocenę z zachowania. 

10. Materiałem do oceny z zachowania są spostrzeżenia wychowawcze, gromadzone w ciągu roku szkolnego przez wychowawcę klasy. 

11. Spostrzeżenia, które nie zostały zgłoszone wychowawcy przynajmniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, a dotyczą spraw sprzed tego terminu nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie zachowania ucznia. W przypadku spostrzeżeń zgłaszanych przez osoby i instytucje pozaszkolne wymagana jest forma pisemna.

14. Nauczycielowi nie wolno upubliczniać , spostrzeżeń, które mogłyby naruszyć poczucie godności ucznia ani wykorzystywać ich w jakikolwiek szkodliwy dla ucznia sposób.

15. Ocena z zachowania  ,, naganna” wykluczają pełnienie przez ucznia jakichkolwiek funkcji w samorządzie uczniowskim, uczestnictwo w poczcie sztandarowym, dyskotekach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz , także w zawodach sportowych.17.Kryteria szczegółowe: 

 

DZIAŁANIA POZYTYWNE

Sumienne wywiązywanie się z pełnionej funkcji w szkole(praca w samorządzie szkolnym, kole zainteresowań, poczcie sztandarowym

Udział w zawodach sportowych: 

-szkolnych

-gminne

-powiatowe

-wojewódzkich

Udział w konkursie przedmiotowym 

-etap szkolny 

- etap gminny 

- etap powiatowy 

- etap wojewódzki

- etap ogólnopolski 

 

Aktywne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach szkolnych 

Praca na rzecz klasy(wykonanie gazetki, prowadzenie kroniki klasowej)

Praca na rzecz szkoły- po zajęciach(pomoc w porządkowaniu terenu, przygotowanie imprez, apeli itp.

Praca na rzecz środowiska lokalnego

Przygotowywanie przedstawień , apeli 

Kultura osobista- właściwe zachowanie

Udział w wyjazdowych imprezach kulturalnych, patriotycznych 

Reagowanie na przejawy złego zachowania innych osób, przeciwdziałanie znieczulicy społecznej

Opieka nad miejscami pamięci 

Pomoc nauczycielom 

Pomoc osobom starszym , samotnym pomoc charytatywna 

Pomoc kolegom w nauce w formie zorganizowanej

 Opieka nad zwierzętami w czasie wakacji

- zimowych i wiosennych

- letnich

Udział w projektach zewnętrznych

Oddanie do biblioteki szkolnej podręczników w stanie umożliwiającym ponowne użytkowanie

Ochrona środowiska- zbiórka makulatury, baterii, nakrętek ( wychowawcy)

DZIAŁANIA NEGATYWNE

Posiadanie narkotyków- poinformowanie policji i rodziców

Palenie tytoniu w szkole i poza nią- powiadomienie rodziców

Posiadanie lub picie w szkole alkoholu- powiadomienie rodziców

Niedotrzymanie zobowiązań

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

( za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności)

Nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcję

Nieusprawiedliwiony brak udziału w zawodach sportowych, rajdach, uroczystościach szkolnych, rekolekcjach i innych działaniach organizowanych przez szkołę. 

Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 

Brak przyborów, książek, ćwiczeń

Przebywanie w szatni podczas przerwy

Umyślne niszczenie mienia szkoły

Niszczenie cudzych rzeczy- naprawa szkody lub zwrot kosztów

Oszustwa, kłamstwa, fałszowanie podpisów

Przeszkadzanie na lekcji po trzykrotnym upomnieniu ustnym

Wulgarne słownictwo

Nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych, zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa, narażanie innych na niebezpieczeństwo

Samowolne opuszczanie terenu szkoły

Brak obuwia wewnętrznego

Lekceważąca postawa wobec symboli i miejsc pamięci narodowej

Nieodpowiedni do sytuacji , okoliczności i miejsca ubiór, nieodpowiedni wygląd uczniowski(makijaż, malowane paznokcie, farbowane włosy, brudne ręce, brak higieny osobiste, posiadanie gadżetów militarnych, środków pirotechnicznych i innych niebezpiecznych środków

Nieuszanowanie pracy innych poprzez nieodpowiednie zachowanie w czasie uroczystości, imprez szkolnych i środowiskowych 

Bieganie po korytarzach i niebezpieczne zabawy podczas przerw

Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły

Zaczepki słowne, fizyczne, bójki

Zastraszanie 

Wyłudzanie pieniędzy, kradzież 

 

§43.1.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 1. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

 2. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie:

 1. wypowiedzi ustnej na lekcjach polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rozumienia problemu i związków przyczynowo - skutkowych jej zastosowania;

 2. aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć szkolnych;

 3. pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem z zadaniami otwartymi i zamkniętymi odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno wiedzy jak i umiejętności, poprzedzonych lekcją powtórzeniową;

 4. pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujących wskazany przez nauczyciela materiał bieżący;

 5. sprawdzianów sprawdzających wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich tematów mających charakter pisemny lub praktyczny;

 6. sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w obecności nauczyciela;

 7. prac pisemnych oraz prac praktycznych wykonanych przez ucznia samodzielnie lub zespołowo; 

 8. prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej;

 9. testów sprawnościowych, prac plastycznych i technicznych, działalności muzycznej.

4. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

5.Roczne, śródroczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w oparciu o średnią ważoną z otrzymanych ocen cząstkowych: 

Celujący – powyżej 5,5

Bardzo dobry – powyżej 4, 5

Dobry – powyżej 3,5

Dostateczny – powyżej 2,5

Dopuszczający – powyżej 1,5; 

nauczyciel może podwyższyć ocenę z danego przedmiotu, biorąc pod uwagę możliwości i zaangażowanie ucznia w pracę na zajęciach z tego przedmiotu. 

 

6.Ustala się następujące wagi dla poszczególnych ocen cząstkowych:

 • Sprawdziany, prace klasowe x 10;

 • Wypracowania x 8

 • Kartkówki, recytacja i odp. ustna x 5;

 • Pozostałe x 1.

 

7. Pisemne całogodzinne sprawdziany wiadomości, obejmujące zakres całego działu tematycznego z danego przedmiotu, mogą być realizowane tylko po uprzednim powiadomieniu uczniów (podczas lekcji), z tygodniowym wyprzedzeniem. Wraz z powiadomieniem o terminie sprawdzianu nauczyciel podaje tematykę i zakres sprawdzanych wiadomości.

8. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wpisania literki ,,S” do odpowiedniej rubryki dziennika lekcyjnego i terminarza w dzienniku elektronicznym, by w ten sposób poinformować innych nauczycieli o terminie sprawdzianu.

9. Nauczyciele powinni tak planować pisemne, całogodzinne sprawdziany wiadomości, by w tygodniu nie odbyły się więcej niż trzy, a w ciągu dnia więcej niż jeden taki sprawdzian.

10. Pisemny sprawdzian wiadomości w rozumieniu niniejszego dokumentu jest sprawdzian, który trwa 45 minut(lub 90 w przypadku prac klasowych). 

11. Przed rozpoczęciem sprawdzianu nauczyciel jest zobowiązany do podania kryteriów oceniania, ewentualnie zasad punktacji, możliwych sankcji w przypadku prac niesamodzielnych.

12.Dla prac pisemnych ocenianych punktowo: prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i testów ustala się następujące progi procentowe.

 • celujący – 100% - 96%

 • bardzo dobry – 95% – 88 %,

 • dobry – 87% – 72 %,

 • dostateczny – 71% – 51 %,

 • dopuszczający – 50% – 21 %,

 • niedostateczny – 20 - 0 %.Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej ma prawo użycia innej skali niż 

powyższa. 

13. Nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie wiadomości należy usprawiedliwić.

14. Oceny z pisemnych , całogodzinnych sprawdzianów wiadomości nauczyciele wpisują do dziennika kolorem czerwonym.

15. Termin zwrotu prac klasowych  wynosi do 2 tygodni trwania zajęć  (z wyłączeniem okresu nieobecności nauczyciela). Nauczyciel wraz ze zwrotem prac jest zobowiązany do omówienia wyników i udzielenia odpowiedzi na uzasadnione  uwagi uczniów. Przed zwrotem prac nie można organizować kolejnego sprawdzianu pisemnego z danego przedmiotu.

16. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż 1 tydzień

17. Wszyscy uczniowie, którzy w wyniku zapowiedzianego sprawdzianu wiadomości otrzymali ocenę niedostateczną mają możliwość skorzystania z jednokrotnej próby poprawienia oceny z tego sprawdzianu w dodatkowym terminie na zasadach określonych przez nauczyciela. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w takim terminie powoduje utratę tej szansy.

18. W czasie poprawy sprawdzianu można uzyskać ocenę w obrębie pełnej skali ocen, przy czym do dziennika wpisuje się jedynie oceny pozytywne. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny ze sprawdzianów, jak i oceny z próby poprawy w dodatkowym terminie.                                                    

19. Uczniowie nieobecni na zapowiedzianym sprawdzianie wiadomości z powodów usprawiedliwionych i obiektywnych- są zobowiązani poddać się kontroli wiadomości w dodatkowym terminie ustalonym przez nauczyciela (np. razem z uczniami, którzy otrzymali oceny niedostateczne). Przy dłuższych nieobecnościach ( co najmniej 7 dni) uczeń może wnieść prośbę o przesunięcie dodatkowego terminu względem pozostałych uczniów nieobecność ucznia w takim terminie powoduje powstanie sankcji jak przypadku zasadniczego terminu sprawdzianu.

20. Ustne kontrole wiadomości i kartkówki obejmują zakres nie więcej niż trzech ostatnich jednostek tematycznych i mogą być realizowane bez uprzedzenia. Zarówno czas trwania kartkówki jak i czas przeznaczony na ustną kontrolę wiadomości wynosi 20 minut. Ocen z kartkówek nie poprawia się .

21. Usprawiedliwienie nie przygotowania do lekcji (obejmującego udział w kartkówkach i odpowiedziach ustnych) jest możliwe jedynie z ważnych powodów (np. choroba przez co najmniej trzy ostatnie dni lub przyczyny losowe). Uczeń przed lekcją może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez poniesienia konsekwencji na zasadach określonych przez nauczycieli przedmiotu.

22. W pracy pisemnej ocenie podlega: zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, konstrukcja pracy i forma graficzna. Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala to i podaje do wiadomości każdy nauczyciel.

23. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytania nauczyciela. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: znajomość zagadnienia. samodzielna wypowiedź, kultura języka, precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu

24. Ocenę za prace w grupie może otrzymać cały  zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności: planowanie i organizacja pracy grupowej, efektywne współdziałanie, wywiązywanie się z powierzonych ról, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, umiejętność prezentacji efektów pracy.

25. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkolę na rzecz kultury fizycznej.                                    

§ 44.1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: I okres obejmuje miesiące wrzesień – styczeń, II semestr obejmuje miesiące luty – czerwiec.

2. O ocenie śródrocznej, rocznej klasyfikacyjnej z zachowania oraz z poszczególnych zajęć edukacyjnych uczeń jest informowany na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogiczne poprzez wpis do dziennika elektronicznego i dziennika lekcyjnego.

3. Podczas ustalania oceny rocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.

4. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych na zebraniu z rodzicami i poprzez wpis do dziennika elektronicznego.

5.Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna może być podwyższona w wyniku sprawdzianu na podwyższenie oceny przeprowadzonego( poprawianie oceny klasyfikacyjnej) zgodnie z § 45

6.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego .

7.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 45.Poprawianie oceny klasyfikacyjnej

1. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona   przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem  jego rodziców zaniżona.

2. Prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

3. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Termin przeprowadzania egzaminu ustala nauczyciel , przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień przed radą klasyfikacyjną.

4. W sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjną w uzasadnionych przypadkach może uczestniczyć inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a także bez prawa głosu, wychowawca klasy.

5. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć przede  wszystkim formę zajęć praktycznych.

6. Pytania (ćwiczenia, zadania, praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.

7. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może: podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku lub pozostawić ocenę ustaloną wcześniej w przypadku negatywnego wyniku.

8. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę  klasyfikacyjną, może przystąpić do niego innym terminie jednak nie później niż 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

9.Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie przysługuje.

§ 46. Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń który w wyniku końcowej klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych ,zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji , nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący i wychowawca klasy. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do 31 sierpnia.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 35 ust.3b§ 47 Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego regulują odrębne przepisy.

 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

 

§ 48. Promocja

 1.Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału ;

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym

planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia

niedostatecznego. 

a) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia, do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

b). Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są , zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji 

średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem: „z wyróżnieniem”

5. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie 

szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia... promowany 

warunkowo do klasy...”.

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, , wlicza się także oceny roczne uzyskane z tych zajęć.

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego oraz przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki szkolnej. Jeśli nie otrzyma ocen pozytywnych otrzymuje jedynie informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu(bez zaświadczenia).

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w 

szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną 

9. Przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki szkolnej.

Zasady organizowania i przeprowadzenia sprawdzianu określają odrębne przepisy. 

10 Tytuł absolwenta szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który wyróżnia się w nauce i 

zachowaniu, reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w konkursach, jest wzorem

dla innych oraz otrzymał najwyższą średnią ocen na koniec VIII klasy.

11.Uczeń otrzymuje statuetkę ,,Najlepszy Absolwent w roku…”oraz nagrodę rzeczową. 

12. W przypadku, gdy dwoje lub więcej uczniów ma taką samą wysoką średnią ocen bierze się pod uwagę średnią z ocen końcoworocznych na danym etapie edukacyjnym. 

§ 49.Odwołanie od oceny

  1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

  2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

  3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

    1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

    2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

c). Termin sprawdzianu, o którym mowa w uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3. W skład komisji wchodzą  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4. W skład komisji wchodzą  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

 2. wychowawca klasy,

 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 7. przedstawiciel rady rodziców.

 8. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

 9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) zadania (pytania) sprawdzające,

e) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)skład komisji,

b)termin posiedzenia komisji,

c)imię i nazwisko ucznia,

d)wynik głosowania,

e)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

f) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 2 

tygodni trwania zajęć ( z wyłączeniem okresu nieobecności nauczyciela) od dnia ich 

przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. Przed 

zwrotem prac nie można organizować kolejnego sprawdzianu pisemnego z danego 

przedmiotu.

 1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez 

nauczyciela, który wystawił ocenę.

 1. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu

nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 1. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu powinna wynosić nie mniej niż 3.

 2. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie powinna wynosić nie mniej niż 5.

 3. Bieżące ocenianie zachowania uczniów odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.

 4. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego uwagi i 

spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych. 

 1. Wychowawca zobowiązany jest prowadzić pełną ewidencję działań wychowawczych

prowadzonych w szkole wobec zespołu klasowego i każdego ucznia oddzielnie.

§50.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 2. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca powinien uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych w ocenie jego zachowania. 

 3. Na miesiąc przed śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia 
  i jego rodziców o planowanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 
  z edukacyjnych zajęć obowiązkowych oraz o planowanej śródrocznej ocenie zachowania.

 4. Ocena proponowana jest oceną wynikającą z bieżących ocen w momencie jej uzyskania. Ostateczna ocena końcowa może być wyższa lub niższa od proponowanej nie więcej niż o jeden stopień 

 5. Planowane śródroczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania mogą być podwyższone na zasadach określonych przez nauczyciela, który ustalił daną ocenę. 

 6. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych oraz o ustalonej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania. 

 7. Roczne przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być podwyższone na zasadach określonych w § 51

 8. Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych 
  z edukacyjnych zajęć obowiązkowych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.

 9. Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i rady pedagogicznej w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala dyrektor i publikuje go na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń

 

§51.1.Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, najpóźniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 1. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych lub wykorzystał możliwość ich dodatkowego uzupełnienia, a także wykorzystał możliwości ich poprawy.

 2. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu.

 3. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu .

 4. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, w formie pisemnej i zadań praktycznych.

 5. Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora w skład której wchodzi wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, nauczyciel przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz wychowawca lub pedagog szkolny.

 6. W komisji na życzenie rodzica lub ucznia może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel samorządu uczniowskiego lub przedstawiciel rady rodziców.

 7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: 

 1. skład komisji;

 2. datę przeprowadzenia sprawdzianu;

 3. treść zadań pisemnych, ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem sprawdzianu;

 4. informację o wynikach sprawdzianu w tym zwięzła informacja o udzielonych odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informacja o przebiegu i wynikach sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych;

 5. decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.

 2. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej i jest ostateczna.

 3. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 4. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń na piśmie złoży przekonywujące dowody spełnienia wymagań na ocenę zachowania o którą wnioskuje, zgodnie z kryteriami i wymaganiami zawartymi w statucie

 5. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

  1. wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel - jako przewodniczący;

  2. wychowawca klasy;

  3. nauczyciel o którego wnioskuje uczeń;

  4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

 1. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest ostateczna.

§52.1. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach 
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

 1. Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych informacji jest odnotowana w dokumentacji szkolnej.( podpis w dzienniku lekcyjnym lub wydruk listy obecności na zebraniu z rodzicami) 

 2. Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania.

 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego i są udostępniane rodzicom, a także mogą być kserowane i fotografowane.

 

§53.1. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach 
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

 1. Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych informacji jest odnotowana w dokumentacji szkolnej formie notatki służbowej lub wydruku listy obecności na zebraniu z rodzicami 

 2. Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania.

 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego i są udostępniane rodzicom, a także mogą być kserowane i fotografowane.

 

 

Rozdział 7

Uczeń Szkoły

 

§ 54.1.Uczeń Szkoły ma prawo do:

 1. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą;

 2. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomości planów i programów pracy szkoły; 

 3. sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania;

 4. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli z zachowaniem zasad ; 

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 6.  otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;

 7. ochrony własności intelektualnej;

 8. wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;

 1. pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora w przypadku potrzeby;

 2. pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej.

 

§55. 1.Do obowiązków ucznia należy:

 1. punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich

zaplanowanych dla niego zajęciach szkolnych;

 1. usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach;

 2. systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

 3. odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 5. dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;

 6. szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;

 7. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; 

 8. nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;

 9. przestrzeganie zasad ubioru określonego w §59.

 10. szanowanie symboli państwowych i szkolnych.

 

§ 56.1. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:

 1. rodzic lub uczeń zgłasza każdą nieobecności w szkole (całodzienną, wielodniową lub na wybranych zajęciach) powiadamiając telefonicznie sekretariat szkoły lub wpisując informację w dzienniku elektronicznym ;

 2. informacja o nieobecności jest odnotowana w dzienniku lekcyjnym;

 3. uczeń jest zobowiązany dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole do wychowawcy, a w przypadku braku możliwości dostarczenia do wychowawcy do sekretariatu szkoły, najpóźniej do 3 dni po powrocie do szkoły;

 4. w przypadku, gdy nieobecność ucznia w szkole jest dłuższa niż 10 dni do pisemnego usprawiedliwienia załącza się zaświadczenie lekarza lub innych instytucji potwierdzających powody nieobecności ucznia w szkole;

 5. wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności;

 6. w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

§ 57. 1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:

 1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających; 

 2. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia; 

 3. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;

 4. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich.

 

§58.1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora.

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału:

 1. zapoznaje się z opinią stron;

 2. podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego;

 3. w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi;

 4. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor.

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora, którzy:

 1. zapoznają się z opinią stron;

 2. podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego polubownego rozwiązania;

 3. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw.

5. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

6. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

7. Wychowawca, pedagog i dyrektor podejmują działania wyjaśniające spraw dotyczących uczniów na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

§ 59.1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę wyglądu ucznia. 

 1. W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy i galowy.

 2. Uczniów obowiązuje zmienne obuwie – trampki, tenisówki itp.

 3. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny. 

 4. Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, głębokich dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych.

 5. W szkole uczeń nie może mieć makijażu, pomalowanych paznokci, ekstrawaganckich fryzur, kolczykowania ciała, gadżetów militarnych.

 6. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój sportowy.

 7. Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe.

 8. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój galowy. 

 9. Strój galowy ucznia stanowi:

 1. dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka;

 2. dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.

 

§60.1. Uczniom mogą być przyznane następujące nagrody:

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność  i odwagę uczeń może  otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwałę wychowawcy wobec klasy,

 2. pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

 3. list pochwalny do rodziców,

 4. dyplom uznania,

 5. nagrodę rzeczową,

2.Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych powyżej szczebla gminnego odnotowuje się na świadectwie szkolnym.§ 62. Kary

1.     Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez: 

 1. upomnienie wychowawcy klasy

 2. wpisywanie upomnienia do dziennika elektronicznego

 3. rozmową wychowawcza z pedagogiem szkolnym

 4. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły

 5. zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych

 6. zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz

 7. przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy: 

 1. notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w   regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie  przynoszą pożądanych efektów,

 2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny,  zagrażający zdrowiu i życiu  innych uczniów,

 3. dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia,  zastraszenia.

3.Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu  uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia uzyskania kary.

4.Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady pedagogicznej, rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni i postanawia:

 1. oddalić odwołanie podejmując pisemne uzasadnienie

 2. odwołać karę

 3. zawiesić warunkowo wykonanie kary.

5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub  zastosowaniu wobec niego kary.

8. W przypadku dokonania aktu wandalizmu, celowego zniszczenia sprzętu, wyposażenia, mienia szkoły lub miejsc odwiedzanych w czasie wyjść, wyjazdów organizowanych przez szkołę - rodzice ucznia są zobowiązani do pokrycia kosztów zniszczeń i szkód lub ich naprawy i przywrócenia do stanu zastanego.

§63. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;.

Uczniom , którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:

1.Pomoc pedagogiczną  udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo.

2.Terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce .

3.Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom.

4.Zapewnienie dożywiania w formie obiadu finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

5.Zorganizowanie pomocy materialnej lub rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

§ 64. Organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;

      1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

      2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

      3. Rodzice są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

 4. informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

 5. do zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki określonych w tym zezwoleniu, 

 6. zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

 7. pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

§ 65.

      1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

  1. na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

  2. w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.

 1. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu jest uprawniony, na podstawie upoważnienia dyrektora szkoły, do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych.

 

§ 66.Do obowiązków rodziców należy:

 1. wspieranie procesu nauczania i wychowania,

 2. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

 3. współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.

 

 

§ 67.Organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

 1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły celem: 

  1. uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

  2. udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 

 

Rozdział 9

Organizacja oddziału przedszkolnego

§ 68. Cele i zadania oddziału przedszkolnego 

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym 

 • w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 • organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

 • umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

 

 1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.

 2. Celem oddziału przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka 
  w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

 3. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

 4. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

 1. pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci; 

 2. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

 3. organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;

 4. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem szkolnym;

 5. udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 6. organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

 7. umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

 8. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

§69 

 1. Do przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego mają zastosowanie odrębne przepisy.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej udzielana jest dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego i ich rodzicom na zasadach określonych w rozdziale 2

 3. Do organizacji kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym zastosowanie mają przepisy rozdziału 2

 4. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 5. Dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 6. Religia w oddziale przedszkolnym organizowana jest na zasadach określonych 
  w rozdziale 2.

 7. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego wchodzą w skład rady rodziców szkoły na zasadach określonych w rozdziale 3.

 8. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i ich rodzice korzystają z biblioteki i stołówki szkolnej na zasadach określonych w rozdziale3. 

 

§ 70. Sposób realizacji celów i zadań oddziału przedszkolnego

 1. Zadania oddziału przedszkolnego realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.

 2. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego uwzględnia:

 1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

 2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

 3. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

 4. organizację przestrzeni szkolnej stymulującej rozwój dzieci;

 5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

 6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 

 1. Wobec rodziców dzieci oddział przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka; 

 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziale przedszkolnym;

 4. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

§ 71. Sposób sprawowania opieki na dziećmi w oddziale przedszkolnym

 

 1. Szkoła zapewnia dzieciom w oddziale przedszkolnym bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

 2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności: 

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły;

  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym 

i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 

 2. W czasie pobytu dziecka w szkole nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

 3. Dla dzieci w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia poza terenem szkoły.

 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem szkoły wymaga pisemnej zgody rodziców.

 5. Do organizacji zajęć oddziału przedszkolnego poza terenem szkoły zastosowanie mają przepisy rozdziału 3.

 

§ 72. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziały przedszkolnego

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z oddziału przedszkolnego rodzice lub osoby upoważnione przez nich.

 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą 

i odbierającą dziecko z oddziału przedszkolnego.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

 2. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z oddziału przedszkolnego.

 3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

 4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa. 

 5. Dyrektor drogą zarządzenie określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego, z uwzględnieniem:

 1. sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z oddziału przedszkolnego oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;

 2. zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego;

 3. trybu postępowania w sytuacji gdy dziecko nie zostanie odebrane z oddziału przedszkolnego.

 

§73. Formy współdziałania z rodzicami 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego mają prawo do:

 1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania 

i rozwoju;

 1. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, 

a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

 1. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia izb lekcyjnych, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;

 2. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

 

 1. Obowiązkiem rodziców jest: 

 1. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

 2. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w szkole;

 3. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;

 4. informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

 5. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 

 1. Szkoła określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

 1. zebrania ogólne, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku;

 2. zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 4 razy w roku;

 3. konsultacje indywidualne, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora;

 4. uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny;

 5. zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;

 6. dni adaptacyjne w pierwszym tygodniu września;

 7. kącik informacji dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego;

 8. wystawy prac plastycznych dzieci oddziału przedszkolnego.

 

§ 74. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

 

 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 a w godz. 7:30 do 12:30. obywa się realizacja podstawy programowej;

 2. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy w pracy oddziału przedszkolnego i przedstawia go do uzgodnienia radzie rodziców.

 4. Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy oddziału przedszkolnego.

 5. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy oddziału przedszkolnego, w terminie do 30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy. 

 6. Na wniosek dyrektora, za zgodą rady rodziców, uzgodnienie przerwy w pracy oddziału przedszkolnego, może odbyć się w innych terminach niż określone w ust. 3 i 5.

 7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

 8. Ramowy rozkład dnia dla oddziału przedszkolnego określa nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania przedszkolnego.

 

W przypadku gdy w szkole jest większa liczba oddziałów przedszkolnych, można dodatkowo dodać zapisy dotyczące łączenia oddziałów.

 

 1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 2. W okresach niskiej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

 3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

 

§75. Zasady odpłatności dzieci za pobyt w oddziale przedszkolnym i korzystanie 

z wyżywienia

 1. Oddział przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

 2. Oddział przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji podstawy programowej dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego tj. w godz. od 7:00 do 12:00

 3. Za świadczenie w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci nie realizujących obowiązku wychowania przedszkolnego, wykraczające poza czas określony w ust. 2, rodzice wnoszą opłaty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

§ 76 Prawa i obowiązki dzieci

 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;

 3. życzliwego i podmiotowego traktowania;

 4. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

 5. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

 6. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

 

 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

  1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

  2. respektowania poleceń nauczyciela;

2) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;

3) dbania o czystość i higienę osobistą;

4) dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.

 

 

 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w oddziale przedszkolnym, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 30 dni, i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności .

 

 

 

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§77 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy. 

 

§78.1.Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły.

2. Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.

3. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

 1. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie.

 

§79

Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły.

 

 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. Poz. 356)

2 Organizacja pracy szkoły o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego jest pojęciem szerszym niż arkusz organizacyjny.

 

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity